• ALGEMENE LEDENVERGADERING

  Omnizwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn
  Datum: Woensdag 29 november 2023
  Aanvang: 19.30 uur
  Locatie: Rozengaarde > Skyzone  Agenda:
  1. Opening.

  2. Behandeling notulen Algemene Ledenvergadering NDD d.d. 21 juni 2023.

  3. Ontvangen / verzonden post.

  4. Jaarverslag 2022 - 2023 van Omni Zwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn.

  5. Financieel verslag over de periode 01-07-2022 / 30-06-2023.

  6. Verslag Kascommissie.
      Benoeming Kascommissie.
      Huidige commissie: Dhr. J. Rikkers, Dhr. S. Derksen en Dhr. R. van der Kaay (reserve).
      Aftredend is Dhr. J. Rikkers.

  7. Bestuursverkiezing.
  Volgens rooster zijn volgende bestuursleden aftredend en wel/niet herkiesbaar:
  Henk van Santen - Dagelijks Bestuur, Penningmeester, aftredend en herkiesbaar
  Sandra Dimmedal - Algemeen Bestuur, Technische Zaken, aftredend en herkiesbaar
  Erna Veenink - Algemeen Bestuur, afdeling Trim & Recreatie, aftredend en niet herkiesbaar
  Ramon Eltink - Algemeen Bestuur, afdeling Waterpolo, aftredend en niet herkiesbaar
  Henry Veer (interim) - Algemeen Bestuur, afdeling Waterpolo, aftredend en niet herkiesbaar

  Het bestuur draagt voor de volgende kandidaten voor een bestuursfunctie:
  Henk van Santen - Dagelijks Bestuur, Penningmeester
  Sandra Dimmedal - Algemeen Bestuur, Technische Zaken
  Irene Wubbels - Algemeen Bestuur, Afdeling Trim & Recreatie
  Martine Navis - Algemeen Bestuur, Afdeling Waterpolo

  Uittreksel Statuten Omnizwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn
  artikel 12: Bestuur.
  5) De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar, behoudens het in de volgende zin bepaalde. Jaarlijks treden één of meer van de bestuursleden af in de algemene vergadering waarin het bestuur rekening en verantwoording doet over het afgelopen
  boekjaar volgend een door het bestuur op te maken rooster, ook al is de termijn van drie jaar nog niet dan wel reeds eerder
  verstreken. De aftredenden zijn, behoudens het in lid 7 bepaalde, terstond herkiesbaar.
  Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  6)Tot uiterlijk tien dagen voor de algemene vergadering kan het bestuur of kunnen ten minste tien seniorleden kandidaten stellen voor de te vervullen vacatures. De algemene vergadering zelf kan kandidaten stellen bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

  8. Rondvraag.

  9. Sluiting.

  De notulen, het financieel verslag en het jaarverslag liggen een half uur voor aanvang van de vergadering in de
  vergaderruimte ter beschikking voor de leden.

  Annelies Tijdink, Secretaris NDD