• Omnizwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn

  Datum:    Woensdag 17 november 2021

  Aanvang: 20.00 uur

  Locatie:   Sportcentrum Rozengaarde in SkyZone

  Aanwezigheid vooraf doorgeven aan secretariaat@ndd-doetinchem.nl

  Alleen toegang met Corona QR-code !!

  Agenda:

  1.            Opening.

  2.            Behandeling notulen Algemene Ledenvergadering NDD d.d. 23 juni 2021

  3.            Ontvangen / verzonden post.

  4.            Jaarverslag 2020 - 2021 van Omni Zwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn.

  5.            Financieel verslag over de periode  01-07-2020 / 30-06-2021.

  6.            Verslag Kascommissie.

                  Benoeming Kascommissie.

                  Huidige commissie: Mevr. S. Pothoven en Dhr. J. Kolenbrander en Dhr. J. Rikkers.

                  Aftredend is Mevr. S. Pothoven.

  7.            Bestuursverkiezing.

  Volgens rooster zijn volgende bestuursleden aftredend en wel/niet herkiesbaar:

  René Bakker                        - Dagelijks Bestuur, Voorzitter, aftredend en herkiesbaar

  Ed Laar                                  - Algemeen Bestuur, afdeling Wedstrijdzwemmen, aftredend en herkiesbaar

  Vacature                               - Algemeen Bestuur, afdeling Jeugd

  Het bestuur draagt voor de volgende kandidaten voor een bestuursfunctie:

  René Bakker                         - Dagelijks Bestuur, Voorzitter

  Ed Laar                                  - Algemeen Bestuur, afdeling Wedstrijdzwemmen

  Vacature                               - Afdeling Jeugd

  Uittreksel Statuten Omnizwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn artikel 12: Bestuur.

  5.De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar, behoudens het in de volgende zin bepaalde. Jaarlijks treden één of meer van de bestuursleden af in de algemene vergadering waarin het bestuur rekening en verantwoording doet over het afgelopen boekjaar volgend een door het bestuur op te maken rooster, ook al is de termijn van drie jaar nog niet dan wel reeds eerder verstreken. De aftredenden zijn, behoudens het in lid 7 bepaalde, terstond herkiesbaar.Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  6.Tot uiterlijk tien dagen voor de algemene vergadering kan het bestuur of kunnen ten minste tien seniorleden kandidaten stellen voor de te vervullen vacatures. De algemene vergadering zelf kan kandidaten stellen bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

  8.            Rondvraag.

  9.            Sluiting. 

  De notulen, het financieel verslag  en het jaarverslag liggen een half uur voor aanvang van de vergadering in de vergaderruimte ter beschikking voor de leden.

  Annelies Tijdink, Secretaris NDD.