• Algemene Ledenvergadering NDD op 16 november 2022.

 • ALGEMENE LEDENVERGADERING
  Omnizwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn
   
  Datum:       Woensdag 16 november 2022
  Aanvang:   20.00 uur
  Locatie:      Vergaderruimte boven Sportcentrum Rozengaarde.


  Agenda:
  1.    Opening.
  2.    Behandeling notulen Algemene Ledenvergadering NDD d.d. 29 juni 2022.
  3.    Ingekomen / uitgegane stukken.
  4.    Jaarverslag 2021 - 2022 van Omni Zwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn.
  5.    Financieel verslag over de periode  01-07-2021 / 30-06-2022.
  6.    Verslag Kascommissie.
         Benoeming Kascommissie.
         Huidige commissie: Dhr. J. Kolenbrander, Dhr. J. Rikkers en S. Derksen. Aftredend is Dhr. Kolenbrander.
  7.    Bestuursverkiezing.
         Volgens rooster zijn volgende bestuursleden aftredend en wel/niet herkiesbaar:
         Annelies Tijdink          - Dagelijks Bestuur, Secretaris, aftredend en herkiesbaar
         Hans van Erven          - Dagelijks Bestuur , Algemene Zaken, aftredend en niet herkiesbaar
         Sander Wentink         - Dagelijks Bestuur, Technische Zaken, tussentijds aftredend en niet herkiesbaar
         Ramon Eltink             - Algemeen Bestuur, Afdeling Waterpolo, aftredend en herkiesbaar
         Rita van Aalderen      - Algemeen Bestuur, Afdeling Triatlon, aftredend en niet herkiesbaar
         Vacature                    - Algemeen Bestuur, afdeling Jeugd
       
         Het bestuur draagt voor de volgende kandidaten voor een bestuursfunctie:
         Annelies Tijdink             - Dagelijks Bestuur, Secretaris
         Benno Lubberdink         - Dagelijks Bestuur, Technische Zaken
         Sandra Dimmedal         - Algemeen Bestuur, Algemene Zaken                -
         Ramon Eltink                - Algemeen Bestuur, Afdeling Waterpolo
         Adwin Baris / Richard van Rossum    - Algemeen Bestuur, Afdeling Triatlon (gecombineerde functie)
         Vacature                      - Algemeen Bestuur, Afdeling Jeugd
         

  Uittreksel Statuten Omnizwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn
  artikel 12: Bestuur.

  5.De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar, behoudens het in de volgende zin bepaalde. Jaarlijks treden één of meer van de bestuursleden af in de algemene vergadering waarin het bestuur rekening en verantwoording doet over het afgelopen boekjaar volgend een door het bestuur op te maken rooster, ook al is de termijn van drie jaar nog niet dan wel reeds eerder verstreken. De aftredenden zijn, behoudens het in lid 7 bepaalde, terstond herkiesbaar.
  Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  6.Tot uiterlijk tien dagen voor de algemene vergadering kan het bestuur of kunnen ten minste tien seniorleden kandidaten stellen voor de te vervullen vacatures. De algemene vergadering zelf kan kandidaten stellen bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
   
  8.    Rondvraag.
  9.    Sluiting.

  De notulen, het financieel verslag  en het jaarverslag liggen een half uur voor aanvang van de vergadering in de vergaderruimte ter beschikking voor de leden.

  Annelies Tijdink, Secretaris NDD.