• Doetinchem - 7 oktober 2020 -
  NDD heeft een Coronacoördinator benoemd. In het hierna volgende stappenplan staan de stappen beschreven die gevolgd dienen te worden bij constatering van Corona binnen de vereniging:
  - Coördinator: A. Tijdink
  - Telefoon     : 06 5757 0683
  - Mail            : secretariaat@ndd-doetinchem.nl

  Hoe maak ik een melding:
  Een lid van onze club is besmet met het coronavirus of heeft Corona gerelateerde klachten.

  Wat zijn de te nemen stappen:

  • Maak direct een afspraak via het Landelijk afspraakcentrum: telefonisch of met je DigiD.
  • Neem direct contact op met de Coronacoördinator van de club.
  • Houd je vervolgens aan de nationaal geldende afspraken (blijf thuis, etc.)

  De coördinator checkt bij het betreffende lid de contacten binnen de club in de voorliggende periode.
  De coördinator neemt vervolgens contact op met het Dagelijks Bestuur (hierna te noemen DB) van de vereniging en met de voorzitter van de betreffende afdeling. Het DB is door het Algemeen Bestuur (hierna te noemen AB) gemandateerd om beslissingen te nemen.

  Bij het nemen van beslissingen baseert het DB zich op het advies zoals gegeven door het NOC/NSF:

  in het geval van een positieve test binnen de club is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.
  Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

  Bron: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

  Het DB beslist, samen met de voorzitter van de betreffende afdeling, aan de hand van de aangeleverde gegevens en de gegevens van het NOC/NSF welke maatregelen er worden genomen.
  De coördinator stelt de beslissing op schrift en slaat deze op in het clubdossier.
  De coördinator onderneemt vervolgens de volgende acties:

  • Neemt contact op met de verantwoordelijke van het desbetreffende team of groep en licht de maatregel toe.
  • Licht ook het AB in met betrekking tot de genomen maatregel.

  Vastgesteld dd.:  7 oktober 2020
  Het bestuur van NDD

  Naschrift:

  Het communicatieplan zal onder de aandacht van de leden worden gebracht middels de nieuwsbrief en ook op de website worden geplaatst.