• Gedragscode bij NDD
  1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de pupil zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de pupil in zijn waardigheid aantast.
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de pupil dan functioneel noodzakelijk is. De vrijwilliger ontvangt de pupil niet bij hem of haar thuis.
  4. De vrijwilligers onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de pupil.
   Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen vrijwilliger en pupil tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  5. De vrijwilliger mag de pupil niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting, als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met pupillen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
  7. De vrijwilliger heeft de plicht de pupil naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de pupil is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert, dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode, en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen Vertrouwenscontactpersoon.
  9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met door het bestuur aangewezen Vertrouwenscontactpersoon.
  11. Overtreding van deze code leidt tot tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van pupillen zal het bestuur politie/justitie inschakelen.