• Ledenadministratie

  De ledenadministratie wordt gedaan door:
  dhr. Berry van Aken
  Tel. 0314-344206 
    ledenadministratie@ndd-doetinchem.nl

  Uittreksel H.R. van Omnizwemvereniging Nieuwe Doetinchemse Dolfijn:
  Lidmaatschap artikel 4:

  1. Het lidmaatschap van Omnizwemvereniging NDD dient schriftelijk te worden aangevraagd middels een daartoe strekkend formulier.
  2. Na acceptatie als lid door het bestuur is € 7,50 inschrijfgeld verschuldigd ter dekking van de administratiekosten en (indien gewenst) de verstrekking van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
  3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar (1 juli) met een opzeggingstermijn van tenminste één maand voor zover de algemene vergadering niet een kortere opzeggingstermijn dan één maand heeft goedgekeurd.
  4. Het ondersteunend lidmaatschap wordt aangegaan voor periode van een jaar en gaat in op de dag van ontvangst van de jaarbijdrage. Vervolgens kan dit lidmaatschap telkens met een vol jaar worden verlengd door het voldoen van een volgende jaarbijdrage. Het bestuur beslist over acceptatie van ondersteunende leden.

  NDD gebruikt het programma Sportlink voor haar ledenadministratie en deze gegevens zijn nodig voor aanvragen startvergunning, inning contributiegelden, adressering voor informatie via Nieuwsbrieven,  aanvragen jeugdsubsidies, versturen van uitnodigingen enz enz.
  Leden van NDD hebben de verplichting om veranderingen persoonlijk door te geven aan de ledenadministratie zodat Sportlink actueel gevuld blijft.

  Wettelijke regelgeving persoonsgegevens:  autoriteitpersoonsgegevens