• Vertrouwens Contact Persoon

  Met "SPORTIEF bij NDD" laten we zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat.
  Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en met de faciliteiten om te gaan.
  Wij streven naar een zwemklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral samen veel plezier maakt.

  Ongewenst gedrag, Sportief gedrag, Sportregels en omgangsregels.
  De campagne is gericht op preventief beleid en bewustwording creëren, zodat signalen eerder worden opgepakt.
  Daarbij is het belangrijk duidelijk te maken dat iedereen zelf zijn grens bepaalt, die een ander nooit mag overschrijden.
  Alle personen die in onze vereniging actief zijn, hebben baat bij een veilige omgeving en is het voorkomen essentieel van bijvoorbeeld seksueel misbruik.
  Misbruik is een lastig onderwerp en geen enkele vrijwilligersorganisatie hoopt dat het gebeurt, maar daarom is het juist van belang dat er over gesproken wordt.
  Openheid en preventie helpen daarbij en is de publicatie "SPORTIEF bij NDD" een goede leidraad.

  NDD heeft meerdere PROTOCOLLEN (zie onder) opgesteld om met name dit gedrag direct duidelijk aan te pakken.
  Overtredingen of inbreuk op deze normen en waarden, maar ook het nalaten van melding, worden getoetst aan het tuchtrecht van de KNZB.
  Binnen de vereniging is een Vertrouwens Contact Persoon aangesteld waar deze voorvallen gemeld moeten worden:

  Vertrouwens Contact Persoon (VCP)    
  E-mailadres: vertrouwenspersoon@ndd-doetinchem.nl

  Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen bij de taken en bevoegdheden van de Vertrouwens Contact Persoon en deze heeft een vertrouwelijke functie en er wordt verwacht dat deze functionaris vertrouwelijkheid garandeert.
  Daarnaast bestaat er een wettelijke meldingsplicht voor het op de hoogte zijn van strafbare feiten en kan anonimiteit niet wettelijk gegarandeerd worden.
  De vertrouwelijkheid ten opzichte van de melder kan soms strijdig zijn met andere taken, zoals de signalering- en adviesfunctie.
  Bij integriteitsaantastingen zijn de belangen van de organisatie ook in het geding en kan het soms niet anders dan een melding ook bij het bevoegd gezag onder de aandacht te brengen.
  Tevens is de Vertrouwens Contact Persoon gebonden aan hetgeen in het tuchtreglement vermeld staat. Zie: "KNZB TUCHTREGLEMENT"

  Organisaties moeten vertrouwelijkheid dus in beginsel altijd proberen te waarborgen en daarom is de Vertrouwens Contact Persoon bij NDD een onafhankelijke functie en maakt geen deel uit van bestuur en/of commissies.

 • MELDING (SEKSUEEL) MISBRUIK
 • PESTGEDRAG
 • SPORTIEF BIJ NDD
 •  

  De "links" op deze pagina verwijzen naar PDF-bestand en worden geopend met AdobeReader.
  Dit programma is gratis te downloaden via  http://get.adobe.com/nl/reader/