• Opzeggen van lidmaatschap

  Opzeggen lidmaatschap van NDD kan uitsluitend schriftelijk bij ledenadministratie NDD.

  dhr. Henk van Santen
  Tel. 0315-341130
  ledenadministratie@ndd-doetinchem.nl
  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  LIDMAATSCHAP ARTIKEL 4
  3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar (1 juli) met een opzeggingstermijn van tenminste één maand voor zover de algemene vergadering niet een kortere opzeggingstermijn dan één maand heeft goedgekeurd.

  Ontheffing Algemene Termijnenwet voor verenigingen
  Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen Artikel 36 lid 1.
  Tenzij de statuten anders bepalen, kan opzegging van het lidmaatschap slechts geschieden tegen einde van boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand; op deze termijn is de Algemene termijnenwet niet van toepassing.
  In ieder geval kan het lidmaatschap worden geëindigd door opzegging tegen het eind van het boekjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd, of onmiddellijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een opzegging in strijd met het in het vorige bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waarop was opgezegd.

  U dient het NDD lidmaatschap minimaal één maand voor 1 juli op te zeggen.

  Hierna worden namelijk de teams ingeschreven voor de competities van het volgend seizoen en is inhuur bij zwembad Rozengaarde afgestemd op het aantal leden van dat moment.
  Opzegging na deze datum kan niet geaccepteerd worden, omdat dit hoge kosten voor de vereniging met zich meebrengt.
  Van deze regeling kan alleen worden afgeweken door een beslissing van het bestuur van NDD nadat een schriftelijk verzoek, met duidelijke en te verifiëren informatie, door u is ingediend via de commissie van uw eigen afdeling.